Καταστατικό

Λήψη του καταστατικού ως PDF

ΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»
(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)

Α’ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση, Έδρα, Διάρκεια

1.1. Τα ιδρυτικά μέλη, νέοι επιστήμονες και εργαζόμενοι με καταγωγή ή μόνιμη κατοικία στην Θράκη, κινούμενοι από διάθεση προσφοράς στον τόπο που γεννήθηκαν, από τον οποίο κατάγονται, ή διαμένουν σε αυτόν, την 14η Μαΐου 2017, ΙΔΡΥΟΥΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ««Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης», όπου στην Αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως “Technology Club of Thrace”.
1.2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Λεωφ. Δημοκρατίας 282, 3ος όροφος και με ταχυδρομικό κώδικα 68132.
1.3. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας ή του εξωτερικού.
1.4. Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται για αόριστο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός
2.1. Οι σκοποί της σωματείου είναι μη κερδοσκοπικοί και ειδικότερα, είναι κοινωνικοί, κοινωφελείς, ανθρωπιστικοί, οικολογικοί, φυσιολατρικοί και πολιτιστικοί και συνίστανται αναλυτικά ως:
Την προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της εκπαίδευσης, της έρευνα και της συνέργειας με άλλους φορείς και πρόσωπα.
Την ανάδειξη και προάσπιση του προσωπικού ή/και του ομαδικού έργου των μελών του στις νέες τεχνολογίες και την προώθηση των νέων επιστημόνων και της καινοτομίας.
Την λειτουργία του με διαφάνεια ως γνωμοδοτικό ή/και επιμελητηριακό όργανο σε θέματα τεχνολογίας, για την επιστημονική γνωμοδότηση και συμβολή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.
Την λειτουργία του ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ της αγοράς εργασίας και των υποψηφίων επιστημόνων, μελών ή φίλων με την παράλληλη προσφορά υπηρεσιών καθοδήγησης και εποπτείας (mentoring) και την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών μεταξύ των μελών.
την διάδοση και παραγωγή του ελεύθερου λογισμικού.
την δικαιοσύνη μεταξύ των μελών του, προάγει και υπερασπίζεται την δημοκρατικότητα, την πολυφωνία και την αντικειμενικότητα αυτών.

2.2. Η οργάνωση και οι δράσεις του σωματείου βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας, ασχέτως κοινωνικού, βιοτικού, πολιτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος ή άλλης διάκρισης και υλοποιούνται με τις αρχές του εθελοντισμού.

ΆΡΘΡΟ 3
Μέσα Πραγματοποιήσεως των Σκοπών
3.1. Μέσα προς εκπλήρωση των άνω σκοπών ορίζονται μεταξύ άλλων:
Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η υλοποίηση εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού υλικού (σε έντυπη, ψηφιακή ή άλλη μορφή), πολυμεσικών παραγωγών, δράσεων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων προς την κοινωνία.
Η υλοποίηση συναντήσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εκδηλώσεων, διαγωνισμών άμιλλας και κάθε είδους συνεργιών με άλλους συλλόγους, δημόσιους φορείς, τριτοβάθμια ιδρύματα και επιχειρήσεις.
Η αξιοποίηση την υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και των γνώσεων των συμβαλλομένων μελών καθώς και άλλων ατόμων και εθελοντών που θα διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και εμπειρία.
Η συνεργασία ή/και η συμβολή του σωματείου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο (καταρτίζοντας κάθε είδους δικαιοπραξίες ή συμβάσεις) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
Η λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.
Η δημιουργία γραφείων-παραρτημάτων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών και της επίτευξης των σκοπών του συλλόγου.
Η σύναψη συνεργασιών με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει στο πλαίσιο προγραμμάτων ή άλλων έργων και, γενικότερα, για την προαγωγή των σκοπών του.
Η σύναψη συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις κλπ.
Η μελέτη και η προβολή ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το περιβάλλον.
Η εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών του στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
3.2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του, ο Σύλλογος δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ανωτέρω. Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού τους κόστους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι του Σωματείου
4.1. Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :
Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του και η δαπάνη εγγραφής τους.
Οι έκτακτες συνδρομές των μελών του που τυχόν θα επιβληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ..
Οι τυχόν εθελοντικές εισφορές των μελών του.
Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου, οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων του.
Οι δωρεές και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς το Σωματείο.
Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σωματείο.
Χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από Κράτη-Δήμους-Κοινότητες-Οργανισμούς και άλλες Αρχές, Σωματεία και Ιδρύματα.
4.2. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών του Συλλόγου καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.3. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Συλλόγου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή. Αποδοχή κληρονομιάς θα γίνεται πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

4.4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του Συλλόγου δεν γίνονται δεκτές. Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα.

4.5. Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

4.6. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να άρχεται από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

 

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μέλη
5.1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά. επίτιμα, και συνδεόμενα.
5.2. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόταση δύο ήδη τακτικών μελών του Σωματείου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα, να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του. Το μέλος του σωματείου που έχει εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του σωματείου μέχρι την λήξη της θητείας του στο Δ.Σ.
5.3. Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει όποιος δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά έχει παράσχει και παρέχει σημαντικές και αξιόλογες υλικές ή ηθικές υπηρεσίες προς το Σωματείο για την επιδίωξη του σκοπού του, όπως αυτός περιγράφεται πιο πάνω και διαπνέεται από πίστη στις αρχές και τις επιδιώξεις του, χωρίς την ύπαρξη ορίου ηλικίας. Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επιτίμου μέλους του Σωματείου, προϋποθέτει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το επίτιμο μέλος απαλλάσσεται της ετήσιας εισφοράς και του κόστους εγγραφής μέλους και δεν έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.
5.4. Συνδεόμενο μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14) έτος της ηλικίας του και επιθυμεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Σωματείου. Για την ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών απαιτείται και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα. Το συνδεόμενο ανήλικο μέλος απαλλάσσεται της ετήσιας εισφοράς και του κόστους εγγραφής μέλους και δεν έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Τα ενήλικα συνδεόμενα μέλη δεν απαλλάσσονται της ετήσιας εισφοράς και του κόστους εγγραφής μέλους. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την έγκριση νέων συνδεόμενων μελών όπως επίσης φέρει και το δικαίωμα της μετατροπής ενός τακτικού μέλους σε συνδεόμενο μέλος όπως κρίνει αυτό σε συνεδρίασή του αναλόγως την κάθε περίπτωση και εφ’ όσον αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή και ψηφισθεί ομόφωνα. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ακυρώσει την απόφαση αυτή μετά από αίτημα ενός τακτικού μέλους.
5.5. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σύλλογο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παιδική πορνογραφία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.
5.6. Δεν γίνονται δεκτά ως συνδεόμενα ή τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Συλλόγου. Διαγράφονται επίσης με απόφαση του Δ.Σ. μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου για πολιτικό, οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος. Επίσης συμπεριφορές που τιμωρούνται όπως πχ ψεύδος, εξαπάτηση ή εξύβριση αποτελούν λόγοι αποκλεισμού.
5.7. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
5.8. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει : α) τα προσωπικά του στοιχεία και την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του, β) ότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και γ) ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του καταστατικού και αφού καταβάλει το τέλος εγγραφής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.9. Όλα τα μέλη ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκουν έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σύλλογο οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγω μετά από αίτηση τους προς το Δ.Σ και καταβολή της εισφοράς τους για το τρέχον ημερολογιακό έτος. Μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. διαγράφονται από τα μητρώα του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών
6.1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
6.2. Αντίστοιχα, τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:
να καταβάλλουν τακτικά προς το Σύλλογο την εισφορά τους
να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις
να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου
να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της Γ.Σ.

6.3. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της Γ.Σ.
6.4. Τα συνδεόμενα ενήλικα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Υποχρεούνται:
να καταβάλλουν τακτικά τις προς το Σύλλογο εισφορές τους. Τα ανήλικα συνδεόμενα μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών προς το Σύλλογο.
να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
6.5. Τα τακτικά υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια εισφορά προς το Σύλλογο ελάχιστου ύψους τριάντα (30) Ευρώ και τα συνδεόμενα μέλη με ετήσια εισφορά δεκαπέντε (15) Ευρώ Τα παραπάνω ποσά μπορεί να μεταβάλλονται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ., δεν μπορεί, όμως, να είναι κατώτερα των προαναφερόμενων. Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί διετία συνεπάγεται την διαγραφή του με απόφαση του ΔΣ μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής μόνο εφ’ όσον καταβάλουν τις καθυστερημένες εισφορές τους και πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εξ’ αρχής για κάθε νέο μέλος.
6.6. Το ποσό εγγραφής νέων μελών ή επανεγγραφής ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ, ποσό που μπορεί να μεταβληθεί κατά έτος ή μέχρι νεωτέρας απόφασης από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7
Πειθαρχικός Έλεγχος – Διαγραφή μελών
7.1. Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των μελών, πλην της περίπτωσης της μη πληρωμής πέραν της τακτικής ετήσιας εισφοράς, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:
Στην επίπληξη.
Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο. Λόγοι οριστικής διαγραφής αποτελούν οι περιπτώσεις θανάτου, Δικαιοπρακτικής ανικανότητας, σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτό και μη καταβολή ετήσιας συνδρομής για διάστημα πέραν των δύο ετών.
7.2. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή μετά από πρόταση δέκα μελών, ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
7.3. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. Μέχρι την προσφυγή στην Γενική Συνέλευση το μέλος εκλαμβάνεται ως διαγραμμένο και δεν έχει καμία υποχρέωση ή δικαίωμα.
7.4. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
7.5. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.
7.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη διαγραφή του, με επιστολή ή email που ταχυδρομείται συστημένη ή αποστέλλεται από επίσημο email του Συλλόγου τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται οριστικά από το Σύλλογο και τα μητρώα μελών του.
7.7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.6. δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί.

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ
 – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Γενική Συνέλευση
8.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, μέσω του οποίου εκδηλώνεται η βούληση των μελών.

8.2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της.

8.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά κάθε ημερολογιακό έτος και έκτακτα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μελή του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός δέκατου (1/10) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευσή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

8.5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του Συλλόγου Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

8.6. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.7. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

8.8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
9.1. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο.

9.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν ή αντιπροσωπευθούν έντεκα (11) οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση τρία άλλα τακτικά μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

9.3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

9.4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών ή ηλεκτρονική ψηφοφορία) εκτός των αποφάσεων που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα, όπου και λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

9.5. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

9.6. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

9.7. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

9.8. Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ψηφιακή εκπομπή και χωρίς την παρουσία όλων των μελών στον ίδιο χώρο παρά με την συμμετοχή με λογισμικό που έχει προσυμφωνηθεί.

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
10.1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για συζήτηση.

10.2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

10.3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

10.4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000).
Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως και των εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών, η επιβολή εκτάκτων εισφορών και η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου ή η διάλυση του Σωματείου.

10.5. Στις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού, αναστολής εργασιών του Σωματείου, και διάλυσης του Σωματείου για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

ΑΡΘΡΟ 11
Διοικητικό Συμβούλιο
11.1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και έναν (1) Σύμβουλο και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με δύο (2) αναπληρωτές τους.

11.2. Μετά την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την εφορευτική επιτροπή και εντός δέκα (10) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους του, ή εφ’ όσον αυτό παραλείψει μετά από πρόσκληση τεσσάρων εκλεγέντων, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο κατά τα παραπάνω.

11.3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

11.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του Σωματείου.

11.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά κάθε τρεις μήνες, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

11.6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

11.7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

11.8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

11.9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

11.10. Μέλος Δ.Σ. που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

11.11. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

11.12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

11.13. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται διετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται.

11.14. Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6) μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο :

Διοικεί το Σωματείο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού.
Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου, και σε περίπτωση που αδυνατεί ή και κατά την κρίση του αναθέτει τον έλεγχο στην Γενική Συνέλευση.
Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις Κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα.
Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και ενώπιον των Κρατικών Αρχών.
Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους και αποφασίζει για την αμοιβή τους.
Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
Αποφασίζει για την αναγόρευση Επιτίμων Μελών και εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών.
Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 13

Αρμοδιότητες Προέδρου

13.1. Ο Πρόεδρος:
Συγκαλεί μόνος του ή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των Κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ελέγχει μόνος του ή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
Δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρούν ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 14
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

14.1. Ο Γενικός Γραμματέας :
Εχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου .
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους
Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες Ταμία

15.1. Ο Ταμίας :
Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του.
Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.
Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό.
Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
Εξελεγκτική Επιτροπή

16.1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών για θητεία δύο (2) ετών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη και έναν (1) αναπληρωτή τους.

16.2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

16.3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 17
Ειδικές Επιτροπές
17.1. Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Συλλόγου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18
Εκλογή Αιρετών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο δέκα ημέρες (10) πριν από την λήξη της θητείας του και της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου το αργότερο δέκα ημέρες (10) νωρίτερα.
18.2. Όσα εκ των τακτικών μελών επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
18.3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
18.4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
18.5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και ο επόμενος ένας (1) το αναπληρωματικό .
18.6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
18.7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα κατά τα στην οικεία διάταξη του άρθρου 11 του καταστατικού.

 

Δ’ ΜΕΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Τροποποίηση Καταστατικού
19.1. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 10 του καταστατικού. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής τής στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 20
Διάλυση Σωματείου
20.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευσή των μελών με καταστατική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 10 του καταστατικού.
20.2. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει στη Γενική Συνέλευση είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή για παράβαση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 21
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
21.1. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του αλλά διατίθεται σε μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους και φιλανθρωπικές οργανώσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22
Σφραγίδα Σήμα
22.2. Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το σήμα (έμβλημα) του Συλλόγου με το έτος ιδρύσεώς του και περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου και την πόλη – έδρα του.

ΑΡΘΡΟ 23
Βιβλία του Σωματείου
23.1. Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.
23.2. Υποχρεωτικά τηρούνται από το Σωματείο:
Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Βιβλίο Εισπράξεων — Πληρωμών.
Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.
23.3. Προαιρετικά τηρούνται από το Σωματείο:
Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευσή.
Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
23.4. Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 24
Γενικές Διατάξεις
24.1. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
24.2. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 25
Προσωρινή Διάταξη
25.1. Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :
Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό 20,00 Ευρώ.
Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό 30,00 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 26
Τελική Διάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι έξι ( 26 ) άρθρα εγκρίνεται από τα ιδρυτικά μελή, σήμερα 14 Μαΐου 2017.